projekt unia europejska

 

FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna innowacyjnych siatek do belowania”.

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie własnej innowacji produktowej w postaci siatek rolniczych do belowania o lepszych parametrach użytkowych i niższej cenie w stosunku do siatek oferowanych przez konkurencję.

 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest dywersyfikacja oferty i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej FAMAG, przez wdrożenie na rynek efektów prac B+R, w postaci przełomowych na skalę świata rolniczych siatek do belowania.

 

Wartość projektu: 13 817 943,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 055 345,00 zł

 

 

 

program unia europejska

Firma FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zwiększenie konkurencyjności FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna na skutek wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych w ramach dywersyfikacji działalności.” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0298/18-00.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie, montażu i wdrożeniu urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania, co w efekcie pozwoli firmie FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawa na  wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów, a także innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych.

Cele projektu: Realizacja projektu wzmocni konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa poprzez:

a.       Rozbudowa parku maszynowego przez nabycie nowych maszyn,

b.       Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych,

c.       wdrożenie rezultatów przeprowadzonych własnych prac B+R,

d.       wprowadzenie innowacji:

– produktowych, które pozwolą dopasować się do trendów rynku i potrzeb nabywców, zwiększyć wolumen i zakres sprzedaży,

– procesowych. gdzie nowa technologia zgrzewania podniesie jakość produkcji, wydajność, zwiększy moce produkcyjne i obniży koszty oraz umożliwi produkcję nowych i udoskonalonych produktów,

– nietechnologicznych, które umożliwią sprawne koordynowanie, zarządzanie i realizowanie innowacyjnego procesu produkcyjnego,

e.       dywersyfikację oferty i poprawa konkurencyjności firmy,

f.        dynamiczny i inteligentny rozwój firmy,

 

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 2 szt.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 9 951 930,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 640 950,00 zł

 

 

FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna innowacyjnej technologii wytwarzania mono banderol opakowaniowych”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej będącej wynikiem prac B+R i zgłoszonej do opatentowania w postaci technologii wytwarzania mono banderol opakowaniowych.

Realizacja projektu będzie polegała zakupie pełnego wyposażenia produkcyjnego w postaci maszyn
i urządzeń do wytwarzania innowacyjnych mono banderol opakowaniowych oraz wprowadzeniu innowacji procesowej w postaci innowacyjnej na skalę świata technologii produkcji mono banderol opakowaniowych.

Efektem wdrożenia innowacyjnej technologii będzie rozpoczęcie produkcji innowacyjnych na skalę kraju i nowych w ofercie firmy mono banderol opakowaniowych z folii HDPE.
Powyższe doprowadzi do dywersyfikacji i rozbudowy portfela kontrahentów, wzrostu obrotów, lepszego zaspokojenia potrzeb odbiorców, utrwalenia pozycji lidera wśród dostawców materiałów opakowaniowych, szczególnie w zakresie banderol dla sektora owoców i warzyw.

Wartość projektu: 15 386 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 385 135,00 zł