Famag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wdrożenie w firmie FAMAG Sp. z o.o. nowych rozwiązań z zakresu wytwarzania opakowań ażurowych do przechowywania artykułów spożywczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

 

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w postaci opakowań ażurowych do przechowywania artykułów spożywczych.

 

Projekt obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń umożliwiających rozpoczęcie produkcji innowacyjnych opakowań. Zakupione zostaną: maszyny do zgrzewania materiału, wózki do transportu towaru, wypłaszczarka do siatki, maszyny do drukowania, maszyny do cięcia, urządzenie do destylacji rozpuszczalników, maszyny do produkcji siatki, manipulator przemysłowy, mieszalnia farb, oprogramowanie do recepturowania farb, wentylacja do odprowadzania oparów.

 

Zakupione urządzenia umożliwią rozpoczęcie produkcji innowacyjnego wyrobu. Realizacja projektu i włączenie nowego produktu do oferty przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności Famag Sp. z o. o.

 

Grupami, do których adresowany będzie wprowadzony na rynek innowacyjny produkty, będą przedsiębiorstwa należące przede wszystkim do sektora rolniczego zlokalizowane w krajach afrykańskich. Z punktu widzenia bezpośrednich odbiorców gotowe opakowania ażurowe będą charakteryzowały się uniwersalnością i nie będą wymagały od przedsiębiorców złożonych, zaawansowanych technologicznie maszyn pakujących.

 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci opakowań ażurowych.

 

Wartość projektu: 73 602 046,83 zł

Wartość dofinansowania: 25 083 309,64 zł

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

projekt unia europejska

 

FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna innowacyjnych siatek do belowania”.

 

Celem realizacji projektu jest wdrożenie własnej innowacji produktowej w postaci siatek rolniczych do belowania o lepszych parametrach użytkowych i niższej cenie w stosunku do siatek oferowanych przez konkurencję.

 

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest dywersyfikacja oferty i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej FAMAG, przez wdrożenie na rynek efektów prac B+R, w postaci przełomowych na skalę świata rolniczych siatek do belowania.

 

Wartość projektu: 13 817 943,00 zł
Wartość dofinansowania: 5 055 345,00 zł

 

 

 

program unia europejska

Firma FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zwiększenie konkurencyjności FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna na skutek wdrożenia innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych w ramach dywersyfikacji działalności.” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0298/18-00.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie, montażu i wdrożeniu urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania, co w efekcie pozwoli firmie FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawa na  wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów, a także innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych.

Cele projektu: Realizacja projektu wzmocni konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa poprzez:

a.       Rozbudowa parku maszynowego przez nabycie nowych maszyn,

b.       Wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych,

c.       wdrożenie rezultatów przeprowadzonych własnych prac B+R,

d.       wprowadzenie innowacji:

– produktowych, które pozwolą dopasować się do trendów rynku i potrzeb nabywców, zwiększyć wolumen i zakres sprzedaży,

– procesowych. gdzie nowa technologia zgrzewania podniesie jakość produkcji, wydajność, zwiększy moce produkcyjne i obniży koszty oraz umożliwi produkcję nowych i udoskonalonych produktów,

– nietechnologicznych, które umożliwią sprawne koordynowanie, zarządzanie i realizowanie innowacyjnego procesu produkcyjnego,

e.       dywersyfikację oferty i poprawa konkurencyjności firmy,

f.        dynamiczny i inteligentny rozwój firmy,

 

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 2 szt.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 1 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 9 951 930,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 640 950,00 zł

 

 

FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w firmie FAMAG E.M. Krzyżaniak Spółka Jawna innowacyjnej technologii wytwarzania mono banderol opakowaniowych”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej będącej wynikiem prac B+R i zgłoszonej do opatentowania w postaci technologii wytwarzania mono banderol opakowaniowych.

Realizacja projektu będzie polegała zakupie pełnego wyposażenia produkcyjnego w postaci maszyn
i urządzeń do wytwarzania innowacyjnych mono banderol opakowaniowych oraz wprowadzeniu innowacji procesowej w postaci innowacyjnej na skalę świata technologii produkcji mono banderol opakowaniowych.

Efektem wdrożenia innowacyjnej technologii będzie rozpoczęcie produkcji innowacyjnych na skalę kraju i nowych w ofercie firmy mono banderol opakowaniowych z folii HDPE.
Powyższe doprowadzi do dywersyfikacji i rozbudowy portfela kontrahentów, wzrostu obrotów, lepszego zaspokojenia potrzeb odbiorców, utrwalenia pozycji lidera wśród dostawców materiałów opakowaniowych, szczególnie w zakresie banderol dla sektora owoców i warzyw.

Wartość projektu: 15 386 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 385 135,00 zł