Dołącz do zespołu Famag

Szukasz inspirujących wyzwań, chcesz rozwijać się i pracować z pasją?
Podejmuj wyzwanie.

 

Sprawdź oferty pracy

Co zyskasz pracując z nami:

Zatrudnienie
w oparciu
o umowę o pracę

Wsparcie całego zespołu FAMAG

Interesującą pracę w przyjaznym środowisku

Możliwość rozwoju zawodowego
i zdobycia doświadczenia

Grupowe ubezpieczenie
na życie

Udział
w szkoleniach
i spotkaniach integracyjnych

Jeśli jesteś zainteresowany pracą z nami, wyślij CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy praca@famag.pl

Prosimy w temacie wiadomości wpisać nazwę stanowiska, na które wysyłana jest aplikacja.

„Zgadzam się na zbieranie i wykorzystywanie informacji o mnie w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Zgoda ta dotyczy danych zawartych w moim CV oraz przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, a nie wymaganych przepisami prawa. Jest ona wyrażana na rzecz Famag Sp. z o.o. z siedzibą przy Rydzyńskiej 24F, 64-125 Poniec.”

Jesteśmy firmą otwartą na ludzi i różnorodność, bo tylko tak możemy więcej. Zapewniamy równe szanse i równe traktowanie w zakresie zatrudniania, bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, poglądy polityczne, narodowość lub pochodzenie społeczne i na innych uznanych podstawach przez prawo krajowe.

Co oznacza to w praktyce? Że pracować z nami może każdy 😊

Biuro

Produkcja

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Famag Sp. z o.o. z siedzibą przy Rydzyńskiej 24F, 64-125 Poniec. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej info@famag.pl, telefonicznie pod numerem +48 65 573 11 64 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów.
 3. Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 4. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku informacji o niepełnosprawności, również art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 5. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas CV zawierającego te dodatkowe informacje.
 6. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres info@famag.pl.
 7. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.
 8. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.
 9. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych kandydata (co jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji), prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do wezwania Administratora do przesłania Państwa danych do innego podmiotu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Ponadto każdemu kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 11. Dane osobowe wszystkich kandydatów, zawarte w ich CV oraz zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych będą przechowywane do momentu zawarcia ze zwycięzcą rekrutacji pierwszej umowy następującej po umowie na okres próbny.
 12. W przypadku braku możliwości zawarcia takiej kolejnej umowy, dane najlepszego z pozostałych uczestników posłużą do nawiązania z nim kontaktu i zaproponowania współpracy.
 13. Całkowity okres przechowywania danych kandydatów nie przekroczy 6 miesięcy.
 14. Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny.
 15. Przy realizacji procesu rekrutacji, Administrator wspiera się pomocą firm zewnętrznych świadczących usługi (należących do kategorii odbiorców): pośrednictwa pomiędzy pracodawcą, a kandydatem; usługi poczty elektronicznej; usługi hostingu danych; usługi administracji infrastrukturą IT; portal ogłoszeniowych.
 16. W przypadku zawarcia współpracy, dane zatrudnionego kandydata będzie również procesował podmiot dostawca oprogramowania kadrowo płacowego; dostawca usługi poczty elektronicznej i hostingu oraz biuro księgowe.
 17. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 18. Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 4) jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.
 19. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia selekcji.